Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Pyliau o Banig, Straen a Phryder

Anxiety Care UK
Anxiety Care UK

Yn helpu pobl i adfer o anhwylderau pryder.

MHRA
MHRA

Mae’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd yn gyfrifol am reoleiddio'r holl feddyginiaeth a dyfeisiau meddygol yn y DU.

BABCP
BABCP

Mae Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP) yn rhoi manylion am therapyddion therapi gwybyddol ymddygiadol wedi'u hachredu.

BACP
BACP

Yn cynnig gwybodaeth am gwnsela a therapi. Gweler chwaer-wefan Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain, itsgoodtotalk.org.uk, i ddod o hyd i therapydd sy’n agos atoch.

Choosing
Choosing

Gwybodaeth ac adnoddau am bryder.

Anxiety UK
Anxiety UK

Cefnogaeth, cymorth a gwybodaeth i’r rhai sydd ag anhwylderau pryder.

NHS Choices
NHS Choices

Defnyddiwch beiriant chwilio'r GIG i ddod o hyd i wasanaethau therapyddion seicolegol sy’n agos atoch chi.

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

Gwybodaeth a chanllawiau clinigol am driniaethau wedi’u hargymell ar gyfer gwahanol gyflyrau, gan gynnwys anhwylderau pryder.

Fear Fighter
Fear Fighter

Rhaglen therapi gwybyddol ymddygiadol ar gyfrifiadur ar gyfer trin panig a ffobias.

No More Panic
No More Panic

Yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor i'r rhai sydd ag anhwylder panig, pryder, ffobias ac OCD, gan gynnwys fforwm ac ystafell sgwrsio.

Elefriends
Elefriends

Cymuned ar-lein gefnogol sy’n cynnig cefnogaeth gan gyfoedion ar-lein i unrhyw un sy’n dioddef problem iechyd meddwl.

The Complementary Medical Association (CMA)
The Complementary Medical Association (CMA)

Yn cynnig rhestr o ymarferwyr meddygaeth cyflenwol proffesiynol a chyrsiau hyfforddi.

Turning Point
Turning Point

Yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau i bobl sy’n dioddef problemau cyffuriau ac alcohol, problemau iechyd meddwl ac anableddau dysgu.

No Panic
No Panic

Ffôn: 08449 674 848 (10am–10pm) Yn cynnig llinell gymorth, rhaglen gam wrth gam, a chefnogaeth i'r rhai sydd ag anhwylderau pryder.

Institute for Complementary and Natural Medicine (ICNM)
Institute for Complementary and Natural Medicine (ICNM)

Yn cynnig rhestr o ymarferwyr meddygaeth cyflenwol proffesiynol.

Triumph Over Phobia (TOP UK)
Triumph Over Phobia (TOP UK)

Yn cynnig grwpiau therapi hunangymorth i’r rhai sydd ag OCD, ffobias ac anhwylderau pryder cysylltiedig.

Team Around the Family
Team Around the Family

Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) yn bwriadu gweithio gyda theuluoedd i’w helpu i nodi eu cryfderau a’u hanghenion a gwneud eu cynlluniau eu hunain i’w harwain at eu nodau.

Place2Be
Place2Be

Mae Place2Be yn cynnig gwasanaethau emosiynol a therapiwtig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, yn adeiladu gwydnwch plant trwy siarad, gwaith creadigol a chwarae.

Kooth
Kooth

Mae Kooth.com yn wasanaeth cwnsela ar-lein cyfrinachol a dienw i bobl ifanc 11-19 oed. Gallwch chi siarad â chwnselydd am unrhyw beth sy’n eich poeni ni waeth a yw’n fach neu’n fawr.

Tros Gynnal Plant
Tros Gynnal Plant

Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd? Ydych chi rhwng 11-19 oed ac â phroblem iechyd meddwl neu emosiynol?

New Steps Therapy
New Steps Therapy

Practis Hypnotherapi yw New Steps Therapy, sy’n trin plant (5+) ac oedolion ar gyfer amrywiaeth eang o faterion, fel gorbryder, problemau ymddygiadol, bwlio a hunan-barch/hyder.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Cadarn
Cadarn

Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.