Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Newidiadau Tymer

Broken Rainbow
Broken Rainbow

Yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol i bobl LGBTQ+ sy’n dioddef cam-drin domestig, a’u ffrindiau a’u teulu.

Counselling
Counselling

Gwybodaeth a manylion am ymarferwyr wedi’u hachredu.

Alcoholics Anonymous (AA)
Alcoholics Anonymous (AA)

Rhaglen gymorth a arweinir gan gyfoedion sy’n dilyn 12 o gamau i’ch cynorthwyo i atal yfed.

Men's Advice Line
Men's Advice Line

Llinell gymorth gyfrinachol i’r holl ddynion (p’un a ydynt mewn perthynas heterorywiol neu o’r un rhyw) sy’n dioddef trais domestig gan gyn-bartner neu bartner presennol.

Live Fear Free
Live Fear Free

Un o wefannau Lywodraeth Cymru yw Byw Heb Ofn sy’n darparu gwybodaeth a chyngor ar gyfer y rhai sy’n dioddef cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Mood Gym
Mood Gym

Gwefan am ddim lle gallwch ddysgu therapi gwybyddol ymddygiadol a chael help i ddysgu sut i ddelio â dicter.

Mood Panda
Mood Panda

Dyddiadur teimladau ar-lein am ddim.

Mind Tools
Mind Tools

Gwybodaeth am bynciau gan gynnwys rheoli pwysau a phendantrwydd.

Bipolar UK
Bipolar UK

Rydyn ni yma i helpu. Mae gan ein Gwasanaeth Ieuenctid brosiectau gwahanol sy’n addas i’ch anghenion wrth ichi symud o blentyndod i ddod yn berson ifanc, a dod yn oedolyn.

My Life in Neon - Player 2
My Life in Neon - Player 2

Offer ar-lein am ddim i helpu chi i weithio trwy wrthdaro a'ch helpu i archwilio eich proses feddwl.

Be Mindful
Be Mindful

Gwybodaeth am ymwybyddiaeth ofalgar a lleihau pwysau trwy ymwybyddiaeth ofalgar (MBSR). Canllawiau ar sut i ddysgu ymwybyddiaeth ofalgar, gan gynnwys rhestr o gyrsiau.

Samaritans
Samaritans

Cefnogaeth 24-awr i unrhyw un sy’n dioddef gofid, anobaith neu feddyliadau hunanladdol. Ffôn: 116 123 (24/7 - FREE)

Turning Point
Turning Point

Yn cynnig gwasanaethau i bobl â phroblemau cyffuriau, alcohol ac iechyd meddwl.

Mood Juice
Mood Juice

Canllaw ar-lein am ddim gan y GIG.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Respect
Respect

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy’n pryderu am eu hymddygiad treisiol neu ymosodol tuag at anwyliaid.

Cruse Bereavement Care
Cruse Bereavement Care

Elusen yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth ar ôl i rywun rydych yn ei adnabod farw.

Cadarn
Cadarn

Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.