Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Meddyliadau Hunanladdol

SANE
SANE

Elusen â phwrpas i atal stigma a newid iechyd meddwl am byth. Ffôn: 0300 304 7000

Counselling
Counselling

I therapyddion ac ymarferwyr yn eich ardal.

BABCP
BABCP

Gall Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP) roi manylion am therapyddion wedi'u hachredu.

Papyrus
Papyrus

Cyngor i bobl ifanc sydd mewn perygl o hunanladdiad. Ffôn: 08000 684 141 E-bost: pat@papyrus-uk.org Neges Destun: 07786 209697

The British Psychological Society
The British Psychological Society

Yn creu cyfeirlyfr o seicolegwyr siartredig.

Samaritans
Samaritans

Cefnogaeth 24-awr i unrhyw un sy’n dioddef gofid, anobaith neu feddyliadau hunanladdol. Ffôn: 116 123 (24/7 - FREE)

Hearing Voices Network
Hearing Voices Network

Grŵp cymorth yn cynnig gwybodaeth, cymorth a dealltwriaeth i bobl sy’n clywed lleisiau a’r rhai sy’n eu cynorthwyo.

Depression Alliance
Depression Alliance

Gwybodaeth a chymorth i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan iseldir.

Community Advice & Listening Line (CALL)
Community Advice & Listening Line (CALL)

Cymorth emosiynol a gwybodaeth am iechyd meddwl i bobl Cymru.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

Team Around the Family
Team Around the Family

Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) yn bwriadu gweithio gyda theuluoedd i’w helpu i nodi eu cryfderau a’u hanghenion a gwneud eu cynlluniau eu hunain i’w harwain at eu nodau.

Place2Be
Place2Be

Mae Place2Be yn cynnig gwasanaethau emosiynol a therapiwtig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, yn adeiladu gwydnwch plant trwy siarad, gwaith creadigol a chwarae.

Kooth
Kooth

Mae Kooth.com yn wasanaeth cwnsela ar-lein cyfrinachol a dienw i bobl ifanc 11-19 oed. Gallwch chi siarad â chwnselydd am unrhyw beth sy’n eich poeni ni waeth a yw’n fach neu’n fawr.

Tros Gynnal Plant
Tros Gynnal Plant

Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd? Ydych chi rhwng 11-19 oed ac â phroblem iechyd meddwl neu emosiynol?

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Cadarn
Cadarn

Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.