Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Iselder/ Teimlo’n Isel

Mind
Mind

Gall y Mind Infoline eich helpu i ddod o hyd i gefnogaeth a gwybodaeth. Gall staff edrych am eich gwasanaeth Mind lleol, a rhoi manylion i chi ar gefnogaeth leol arall.

Counselling
Counselling

Ffôn: 01455 88 33 00 (Ymholiadau Cyffredinol) I ddod o hyd i therapydd.

BABCP
BABCP

Mae Cymdeithas Seicotherapi Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP) yn lle i ddod o hyd i therapydd ymddygiadol.

Young Minds
Young Minds

Gwybodaeth am ymdopi ag iseldir.

Choosing
Choosing

Mae’r hyn y mae gwyddonwyr wedi’i ddarganfod yn helpu plant a phobl ifanc sy’n drist, yn bryderus neu'n ofidus.

Samaritans
Samaritans

Cefnogaeth emosiynol i unrhyw un sy’n teimlo’n drist, sy’n dioddef gofid neu sy’n cael trafferth yn ymdopi. Ffôn: 116 123 (24/7 - FREE)

Carers UK
Carers UK

Ffôn: 0808 808 7777 Gwybodaeth a chyngor am yr holl agweddau ar ofalu.

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)

Canllawiau ar driniaethau ar gyfer iseldir.

The Institute for Complementary and Natural Medicine (ICM)
The Institute for Complementary and Natural Medicine (ICM)

Yn cynnig rhestr o ymarferwyr proffesiynol.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

Depression UK
Depression UK

Sefydliad hunangymorth yn cynnwys unigolion a grwpiau lleol.

Health Talk
Health Talk

Ffilmiau ac adnoddau i helpu gydag iseldir a theimlo’n isel.

Eco Minds
Eco Minds

Gofalu am eich iechyd meddwl trwy wneud gweithgareddau fel garddio, ffermio, tyfu bwyd, ymarfer corff, celf a chrefft, neu waith cadw’r amgylchedd – sydd wedi’u cefnogi gan weithwyr proffesiynol wedi’u hyfforddi.

Depression Alliance
Depression Alliance

Ffôn: 0845 123 2320 Gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan iseldir.

Royal College of Psychiatrists
Royal College of Psychiatrists

Gwybodaeth ac adnoddau am iseldir i bobl ifanc.

Time Bank
Time Bank

Yn trefnu cynlluniau gwirfoddoli ar gyfer help ar y cyd.

UK Council for Psychotherapy
UK Council for Psychotherapy

Cofrestr wirfoddol o seicotherapyddion cymwys.

Place2Be
Place2Be

Mae Place2Be yn cynnig gwasanaethau emosiynol a therapiwtig mewn ysgolion cynradd ac uwchradd, yn adeiladu gwydnwch plant trwy siarad, gwaith creadigol a chwarae.

Kooth
Kooth

Mae Kooth.com yn wasanaeth cwnsela ar-lein cyfrinachol a dienw i bobl ifanc 11-19 oed. Gallwch chi siarad â chwnselydd am unrhyw beth sy’n eich poeni ni waeth a yw’n fach neu’n fawr.

Tros Gynnal Plant
Tros Gynnal Plant

Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd? Ydych chi rhwng 11-19 oed ac â phroblem iechyd meddwl neu emosiynol?

Team Around the Family
Team Around the Family

Mae’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAT) yn bwriadu gweithio gyda theuluoedd i’w helpu i nodi eu cryfderau a’u hanghenion a gwneud eu cynlluniau eu hunain i’w harwain at eu nodau.

Young Minds
Young Minds

Adnoddau a Thaflenni Ffeithiau

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Cadarn
Cadarn

Mae Cadarn yn darparu ymyriadau sydd wedi’u targedu i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghaerdydd, o ran eu hiechyd a’u lles emosiynol.

Bipolar UK
Bipolar UK

Rydyn ni yma i helpu. Mae gan ein Gwasanaeth Ieuenctid brosiectau gwahanol sy’n addas i’ch anghenion wrth ichi symud o blentyndod i ddod yn berson ifanc, a dod yn oedolyn.

Head Above the Waves
Head Above the Waves

Sefydliad nid er elw yw Heads Above The Waves sy’n codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niweidio ymysg pobl ifanc. Rydym yn hybu ffyrdd positif a chreadigol o ddelio â’r dyddiau drwg

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.