Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Yn ôl i’r Dechrau

Camddefnyddio Sylweddau a bod yn gaeth iddynt

Red Button
Red Button

Gwybodaeth a chyngor ar gamddefnyddio sylweddau, gyda gwybodaeth ynglŷn â lle i fynd i gael help a chyngor.

Cardiff & Vale APB
Cardiff & Vale APB

Mae’r ABP yn bodoli i sicrhau bod anghenion sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau ym Mro Morgannwg a Chaerdydd yn cael eu diwallu.

Entry to Drug & Alcohol Services
Entry to Drug & Alcohol Services

I bobl sy’n newydd i driniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau, a chymorth i: unigolion, yn ogystal ag aelodau o’u teulu a gofalwyr sydd eisiau arweiniad a chymorth.

Beating Addictions
Beating Addictions

Gwybodaeth ac adnoddau ar sut i guro bod yn gaeth i rywbeth.

Addaction
Addaction

Mae Addaction yn cefnogi oedolion, plant ac oedolion ifanc a phobl hŷn i wneud newidiadau ymddygiadol cadarnhaol. P’un a yw gydag alcohol, cyffuriau, neu iechyd meddwl a lles.

Smoke Free
Smoke Free

Rhwydwaith cymorth gyda gwybodaeth ac adnoddau am sut i roi'r gorau i ysmygu.

NHS Choices
NHS Choices

Gwybodaeth am sut i drechu caethiwed.

Release
Release

Mae Release yn ganolfan genedlaethol o arbenigedd ar gyffuriau a chyfraith cyffuriau. Mae’n cynnig gwybodaeth a chyngor arbenigol heb farnu am ddim am faterion yn ymwneud â defnyddio cyffuriau a chyfraith cyffuriau.

Gamblers Anonymous
Gamblers Anonymous

Mae Gamblers Anonymous yn grŵp o ddynion a menywod sy’n rhannu eu profiadau, eu cryfderau a’u gobeithion â’i gilydd a allai datrys eu problemau cyffredin a helpu eraill i wneud yr un peth.

Sex and Love Addicts Anonymous
Sex and Love Addicts Anonymous

Mae Sex and Love Addicts Anonymous ar agor i unrhyw un sy’n gwybod bod ganddo broblem gyda chaethiwed i ryw neu sy'n meddwl bod ganddo broblem.

Choosing
Choosing

Gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau.

Health Talk
Health Talk

Mae Health Talk yn wefan lle gallwch gael gwybod am brofiadau cyffuriau ac alcohol, trwy wrando ar bobl yn rhannu eu straeon personol ar ffilm.

Turning Point
Turning Point

Yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a gwasanaethau i bobl yn dioddef materion cyffuriau ac alcohol, problemau iechyd meddwl ac anableddau dysgu.

The Alliance
The Alliance

Sefydlwyd The Alliance ym 1999 gan grŵp o weithwyr proffesiynol a phobl sydd wedi defnyddio gwasanaethau trin cyffuriau sy'n gweithio ynghyd yn gydradd i wella ansawdd ac argaeledd triniaeth yn y DU.

Norwood
Norwood

Gwybodaeth, addysg a chefnogaeth i bobl sy’n gaeth i gyffuriau, alcohol a gamblo.

Living Room Cardiff
Living Room Cardiff

Mae Stafell Fyw Caerdydd yn ganolfan adfer gofal dydd i bobl sydd am ader neu sydd am gynnal eu proses adfer parhaol o alcohol, cyffuriau, gamblo, caethiwed i ryw, anhwylderau bwyta ac ymddygiadau caethiwus eraill.

Adfam
Adfam

Gwella cefnogaeth i deuluoedd yr effeithir arnynt gan gyffuriau ac alcohol.

Alcoholics Anonymous
Alcoholics Anonymous

Os oes angen help arnoch gyda phroblem yfed, ffoniwch y llinell gymorth genedlaethol AM DDIM ar 0800 9177 650 neu cysylltwch â ni trwy e-bostio: help@alcoholics-anonymous.org.uk

FRANK
FRANK

Cefnogaeth, cyngor, cwnsela a gwybodaeth gyfrinachol am ddim i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan gamddefnyddio cyffuriau.

Dewis Cymru
Dewis Cymru

Dewis Cymru yw Y man ar gyfer gwybodaeth lles yng Nghymru.

Meic
Meic

Ni yw’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor i blant yng Nghymru. Os yw eich bywyd mewn dryswch neu os oes gennych broblem ac mae angen i chi siarad â rhywun, mae Meic yma i chi.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.