Yn eich helpu chi ar hyd eich siwrnai.

Mae’r canolbwynt yma wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc; mae’n rhoi gwybodaeth a dolenni i wasanaethau sy’n ymwneud â’ch lles a’ch iechyd emosiynol.

Iselder/Teimlo’n Isel
Iselder/Teimlo’n Isel

Mae iseldir yn gyfnod pan ydych yn teimlo yn drist a phan nad oes gennych lawer o ddiddordeb yn gyson.

Meddyliadau Hunanladdol
Meddyliadau Hunanladdol

Weithiau mae pobl yn teimlo nad oes gobaith neu weithiau gallai pobl feddwl am ddod â’r cwbl i ben.

Delwedd o’r Corff ac Anhwylderau Bwyta
Delwedd o’r Corff ac Anhwylderau Bwyta

Weithiau gall eich perthynas gyda bwyd gael effaith negyddol ar eich lles.

Pyliau o Banig, Straen a Phryder
Pyliau o Banig, Straen a Phryder

Pan fyddwch mewn sefyllfaoedd penodol gallech chi deimlo’n anesmwyth, pryderus ac ofnus, sy'n gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus yn feddyliol ac yn gorfforol a gofidus.uncomfortable and distressed.

Newidiadau Tymer
Newidiadau Tymer

Y teimlad o ddicter a rhwystredigaeth y gallech chi gael trafferth i’w reoli.

Bwlio
Bwlio

Pan fo rhywun yn bwriadu eich niweidio'n emosiynol neu'n gorfforol dro ar ôl tro.

Rhywioldeb a Hunaniaeth o ran Rhywedd
Rhywioldeb a Hunaniaeth o ran Rhywedd

Pan fod eich cyfeiriadedd rhywiol, gweithgareddau rhywiol a’ch teimladau rhywiol yn eich gofidio a’ch drysu chi neu rywun arall. Pan ydych yn ansicr am sut rydych yn teimlo’n fewnol o ran eich rhyw.

Anawsterau Teulu a Pherthynas
Anawsterau Teulu a Pherthynas

Gall perthynas fod yn anodd ac yn gymhleth a gall arwain at deimladau sy’n eich cynhyrfu neu eich drysu

Camddefnyddio Sylweddau a bod yn gaeth iddynt
Camddefnyddio Sylweddau a bod yn gaeth iddynt

Y teimlad o fod yn ddibynnol ar weithgaredd neu sylwedd sy'n effeithio’n negyddol ar eich bywyd dyddiol.

Hunan-niweidio
Hunan-niweidio

Hunan-niweidio yw pan ydych yn eich niweidio eich hun fel ffordd o ddelio gyda theimladau anodd iawn.

Anhwylder Straen Wedi Trawma
Anhwylder Straen Wedi Trawma

Os ydych wedi bod yn rhan o ddigwyddiad trawmatig neu wedi bod yn dyst i ddigwyddiad o’r fath, mae’n gyffredin dioddef teimladau sy’n eich cynhyrfu, eich gofidio neu’ch drysu am ychydig amser.

Profedigaeth a Cholled
Profedigaeth a Cholled

Ar ôl marwolaeth rhywun agos, gallech chi brofi ystod o anawsterau wrth i chi dderbyn eich colled.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.